Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Firma: Sylvie Polednová
IČO: 76294625
Sídlo: Na Sídlišti 691 74787 Budišov nad Budišovkou
E-mail: info@offlinemama.cz
Telefon: +420736124875

Naše služby spočívají v prodeji zboží a materiálů pro výuku a zábavu dětí, které jsou autorským dílem Ing, Sylvie Polednové. Informace o zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

  1. Jaké informace o vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
  2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
  3. Jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.
  4. Informace o souborech cookies.

 

Informace, které o vás shromažďujeme

Pokud jste fyzická osoba, tak nám na počátku poskytování kterékoliv ze služeb vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné služby a uzavření smlouvy. 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

a) Uzavření a plnění smlouvy
Správce provozuje e-shop za účelem uzavírání kupních smluv na předem určené zboží. Aby byl schopen správce uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, aby disponoval osobními údaji návštěvníků.


Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:
- jméno a příjmení,
- adresu,
- emailovou adresu,
- informace o obsahu objednávky.

b) Oprávněných zájmů správce
Správce provozuje e-shop v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usiluje o to, aby byl eshop pro návštěvníky uživatelsky přívětivý a nabízel zboží, které bude návštěvníka zajímavé. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu e-shopu, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti e-shopu a informací.


Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:
- informace o chování návštěvníka na e-shopu,
- soubory cookies,
- jméno a příjmení,
- adresu,
- emailovou adresu,
- informace o obsahu objednávky.


Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

Bez poskytnutí těchto vašich osobních údajů vám nejsme schopni vámi požadované služby poskytnout.

Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři nebo vytvořením profilu na webových stránkách se můžete připojit k odběru obchodních sdělení. Budeme vám tak moci zasílat informace o novinkách či zajímavých akcích, konkrétních tipech a řešeních, či o aktuálních konferencích, přednáškách a workshopech apod. a námi nabízených nových produktech. 

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které nám poskytujete, využíváme především k zajištění vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o poskytování informací o službě či s ní související, fakturace a plnění našich závazků.

Uložíme vaše osobní informace do naší zašifrované databáze. Zasláním či jiným zpřístupněním vašich osobních informací s námi uzavíráte smlouvu, pro její plnění proto potřebujeme vaše osobní informace dále využívat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let. Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší, popřípadě vaši obranu, v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

 Zasílání obchodních sdělení

V průběhu poskytování kterékoliv služby vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. V případě, že se registrujete na našich webových stránkách, můžete zasílání obchodních sdělení povolit či omezit v rámci správy vašeho profilu. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto tří let vás požádáme o obnovení vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Jaká máte práva a jak jich využít

a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Správce na žádost návštěvníka vydá návštěvníkovi potvrzení, zda osobní údaje týkající se návštěvníka jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má návštěvník právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Správce předá informace návštěvníkovi bez zbytečného odkladu. Správce má v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnutí informace.

b) právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení

c) právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

d) právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

e) právo na přenositelnost osobních údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) právo požadovat vysvětlení
Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím emailu info@offlinemama.cz

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu info@offlinemama.cz

Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které vás identifikují jako uživatele webové stránky a nahrávají vaše uživatelské aktivity.

Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují Váš počítač, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o vás. Soubor cookies obvykle obsahuje název domény, ze které byl odeslán, informace o stáří a alfanumerický identifikátor.

Webová stránka automaticky identifikuje vaši IP adresu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů. Dále mohou zaznamenávat požadavek z prohlížeče a čas požadavku, stav a množství dat přenesených v rámci tohoto požadavku. Shromažďuje také informace o použitém prohlížeči a operačním systému počítače a o jejich verzích. Dále zaznamenává webové stránky, ze kterých jste se dostali na náš web. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, po kterou byl web používán a dále pak po nezbytnou dobu. Po jejich uplynutí je IP adresa vymazána nebo anonymizována zkrácením. 

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

  • získání informací, na základě, kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, abyste od nás dostali vždy to, co vás zajímá; oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás,
  • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a s tím související měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít,
  • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás,
  • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o IP adresu vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti, internet), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení, používaný prohlížeč, jeho verze a jazykové nastavení, adresu webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Platné ke dni 30.11.2022.